Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE WEBSITE VEREIST AANDACHT VOOR EN ALS EEN VOORWAARDE waardoor u toegang.

Het lezen en accepteren van de gebruiksovereenkomst overeenkomst en het lezen en accepteren VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE VEREIST ZIJN OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE waarmee u dit recht op bezoek, lezen, wederverkopen, TRANSACT, verwerking van betalingen voor of met hem omgaat. Door deze website te bezoeken ERKENT U DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN zijn uitgezonden. Alle overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen, garanties, ACTIES OF UITSPRAKEN VAN BEZOEKER DIE AFWIJKEN VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT GEGEVEN GEEN KRACHT OF EFFECT.

Alle personen die geen toegang hebben tot of gebruik van deze site, tenzij zij Lees en accepteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Door het bekijken, bezoeken, gebruiken, WERELDVERMAARD BETALINGEN NAMENS of interactie met deze website als reseller, tussenpersoon, Affiliate marketing, klantenservice, MERCHANT SERVICE PROVIDER, uitgever, adverteerder of elke interactie OOK VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. Inclusief EVENTUELE WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLENDE BELEIDSMAATREGELEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING DIE WEBSITE KAN MAKEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN IN DE TOEKOMST.

Alle personen die de leeftijd van 18 jaar geen toegang hebben tot deze website. Als je jonger bent dan 18 jaar, is onwettig voor u te bezoeken, lezen, of INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OP ENIGE WIJZE. Deze website speciaal weigert toegang tot elk individu DAT WORDT GEDEKT DOOR HET KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) van 1998.

Deze website BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE TOEGANG TE ONTZEGGEN AAN PERSONEN OF VIEWER OM WELKE REDEN DAN OOK. Onder de voorwaarden van het privacybeleid, dat u akkoord als voorwaarde voor het bekijken van de website is toegestaan te verzamelen en opslaan van gegevens en informatie met het oog op uitsluiting en voor vele andere toepassingen.

De gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen. Bezoekers hebben een positief recht, ALS ONDERDEEL VAN DE BEHANDELING VOOR HUN TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE STELLEN ZICH OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN.

Partijen bij de Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST

bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, partners, leveranciers of klanten, collectief in dit document “Bezoekers”, zijn de partijen bij deze overeenkomst. De website en haar voorganger websites eigenaren en/of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierna te noemen “Website” Bezoekers begrijpt en erkent dat deze overeenkomst over-regels en supersecedes alle bezoekers overeenkomsten met Website, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers eigen elektronische website gebruiksvoorwaarden privacybeleid of andere voorgestelde bindende overeenkomsten op bezoekers website.

Website verklaart verwerpt alle bezoekers website electonic overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers Algemene Voorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In geval van een geschil tussen de bezoeker van de Website is onderworpen aan deze overeenkomst en de toepasselijke standaard regels en wetten worden geregeld in bindende arbitrage of rechtbank van de Websites in de jurisdictie van de Websites. Alle overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen, garanties, acties of uitspraken van bezoekers website of andere voorgestelde overeenkomst die afwijken van de bepalingen van deze overeenkomst wordt gegeven geen kracht of effect. Alle bezoekers inclusief resellers, intermediarys,dochterondernemingen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers en alle gebruikers die een bezoek aan of toegang te krijgen tot deze website op geen enkele wijze onderworpen aan wederzijdse release en alle contracten of overeenkomsten niet mogen worden beëindigd om welke oorzaak of reden zonder wederzijdse schriftelijke toestemming en instemming van de website.

Gebruik van informatie van deze website,

tenzij u bent aangegaan een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met deze website, bezoekers, kijkers, deelnemers, leden, partners of klanten hebben geen recht op het gebruik van deze informatie voor commerciële of openbare instelling; zij hebben geen recht op uitzending, kopiëren, opslaan, afdrukken, verkopen of publiceren (delen van) de inhoud van deze website. Door het bekijken van de inhoud van deze website gaat u akkoord met deze situatie van bekijken en u erkent dat onbevoegd gebruik is onwettig en kan u burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Nogmaals, bezoeker heeft geen recht tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan, met inbegrip van haar databases, onzichtbare pages, gelinkte pagina’s, achterliggende code of andere intellectuele eigendom De website bevat mogelijk, om wat voor reden dan ook voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker ermee om schadevergoeding in het bedrag van USD 100.000 naast kosten en feitelijke schadevergoeding wegens schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat aanvaarding van deze bepaling is een voorwaarde voor het bekijken en dat bekijken accepteert.

Eigendom van WEBSITE OF RECHTS TE GEBRUIKEN, verkopen, publiceren inhoud van deze website

De website en zijn inhoud zijn in eigendom of licentie bij de website. Het materiaal op de website mag worden aangenomen dat er sprake is van eigendom en auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers hebben geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van deze website voor welke reden dan ook onwettig is, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de website.

Aanmaak van hyperlinks naar de site, co-branding, “FRAMING” en référencement site verboden

tenzij uitdrukkelijk toegestaan door website kan hyperlinks deze website of delen daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om hen om welke reden dan ook. Verder is het niet toegestaan om de URL (websiteadres) van deze website in alle commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming, noch mag u ‘frame’ van de site. U specifiek komen overeen samen te werken met de website te verwijderen of deactiveren van dergelijke activiteiten en aansprakelijk voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met gefixeerde schadevergoeding van US$100.000 plus kosten en feitelijke schadevergoeding wegens overtreding van deze bepaling.

DISCLAIMER voor de inhoud van de site

De website wijst elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers vanuit de kans bekijken, lezen, gebruiken of een beroep te doen op deze informatie. Tenzij u anders gevormd een uitdrukkelijke opdracht aan de strijd met de website, heb je geen recht ontlenen aan het hierin vervatte informatie zo accuraat. De website maakt geen garantie.

Er is alles aan gedaan om een juiste weergave van dit product en de mogelijkheden daarvan. Hoewel deze industrie is één van de weinige waar men kan schrijven hun eigen check-in termen van inkomsten, er is geen garantie dat je verdient geen geld met de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen van deze materialen zijn niet geïnterpreteerd worden als een belofte of garantie van inkomen. Broodwinning is geheel afhankelijk van de persoon die ons product, hun ideeën en technieken. Dit product is niet een business opportunity en alleen biedt advies en training over internet en zoekmachine optimalisatie. Dit is een nieuw product en systeem en als zodanig er geen voorgeschiedenis van inkomsten uit het gebruik ervan. Wij slaan geen werkelijke opbrengsten van gebruikers van onze producten als dezelfde inbreuk zou maken op de gebruikers van handelsgeheimen en vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie. De informatie op deze site is onze ervaring met het product. Als u wilt dat uw ervaring te delen laat het ons weten.

DISCLAIMER VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE VAN INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. Bezoeker neemt alle risico van virussen, wormen of andere schadelijke elementen.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon die de bezoeker vervolgens communiceert met van omkoping code of gegevens die per ongeluk wordt doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoeker uitzicht en samenwerkt met deze site, of banners of pop-ups of reclame is vermeld, op eigen risico.

Afwijzing van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door downloads

bezoeker downloads informatie van deze site op eigen risico. Website geeft geen garantie dat de downloads zijn vrij van omkoping computer codes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

Beperking van aansprakelijkheid

door te kijken, te gebruiken, of om te communiceren op welke wijze met deze site, waaronder banners, reclame of pop-ups, downloads en als voorwaarde voor de website om zijn rechtmatige bekijken, Bezoeker forever afziet van het recht op schadevergoeding van enigerlei schade en alle beschrijving gebaseerd op een Oorzakelijke factor waardoor eventuele schade, ongeacht hoe afschuwelijk of uitgebreide, of fysieke of emotionele, voorzienbare of onvoorzienbare, of persoonlijke of zakelijke aard.

Vrijwaring De

bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij veroorzaakt schade, waarin de website is hiervoor te betalen, de bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft de website voor iedereen.

Ongelijk

bezoeker ermee als voorwaarde voor weergave, dat enige communicatie tussen Bezoeker en Website wordt geacht een middel. Alle middelen, met inbegrip van delen daarvan, graphics zich daarop, of de inhoud van de inzending, wordt het exclusieve eigendom van de website en kan worden gebruikt zonder verdere toestemming voor commercieel gebruik zonder aanvullende vergoeding van welke aard dan ook. Bezoeker ermee om alleen communiceren dat informatie op de website, die zij wenst te houden om de Website te gebruiken op een manier zoals het hem goeddunkt. “Middelen” is ook een bepaling van het Privacybeleid.

Bericht

Geen extra aankondiging van welke aard dan ook voor welke reden dan ook wordt veroorzaakt door Bezoeker en bezoeker uitdrukkelijk garandeert een begrip dat het recht op kennisgeving is gedaan als voorwaarde voor toestemming tot bekijken of interactie met de website.

Geschillen

als onderdeel van de overweging dat de website vereist voor het bekijken, gebruiken of interactie met deze website bezoeker aanvaardt om bindende arbitrage voor enige claim, betwisting of geschil (“CLAIM”) van welke aard dan ook (hetzij contractueel, onrechtmatig of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met deze aankoop, dit product, met inbegrip van werving, privacy en gebruiksvoorwaarden. In het geval de bezoeker is de heersende partij, de bezoeker zal de kosten van haar eigen advocatenkosten. Website behoudt zich het recht voor om te procederen inmiddels alweer in een rechtbank in het rechtsgebied van website’s choice.

In geen geval mag de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant heeft het recht om naar de rechter te stappen of een juryrechtspraak. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of klant niet het recht hebben om deel te nemen aan pre-trial discovery, behalve zoals is bepaald in de regels; u zult niet het recht hebben om deel te nemen als een volksvertegenwoordiger of een lid van een klasse van gerechtigden met betrekking tot claims onderworpen aan arbitrage te onderwerpen; de beslissing van de arbiter zal definitief en bindend met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij worden vergoed door de wederpartij en voor alle kosten in verband met het geschil arbitrage, inclusief advocatenkosten, incassokosten, onderzoek honoraria, reiskosten.

Bevoegdheid en locatie

als elke aangelegenheid betreffende deze aankoop worden gedaagd voor een rechter, pre- of post-arbitrage, Viewer, bezoeker, lid, abonnee of stemt de klant ermee in dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad aanwezig in de contactgegevens van de web eigenaar tenzij anders hier beschreven. In het geval dat een rechtszaak is in een federaal hof, het juiste gerecht worden de federale rechtbank van de websites.

Facturering model en annulering/terugbetalingsbeleid

restituties kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met customer support door te klikken op de link in de footer van de website, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

Toepasselijk recht

Viewer, bezoeker, lid, abonnee of gaat de klant ermee akkoord dat de toepasselijke wetgeving moeten worden toegepast, in alle gevallen, die van de staat van de Website vermelding in onze contact gegevens.

Contactgegevens van

de beheerder van deze website is te bereiken via info@hetechtenieuws.be